BACK TO EXPLORE

100 Designs 2017 Vetiver Design Contest

พืชมหัศจรรย์ สร้างงาน สร้างคน

สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป แสดงความคิดสร้างสรรค์ “ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก” ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาการออกแบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 ตุลาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครประเภททีม โดย 1 ทีมไม่เกิน 3 คน

กติกาการส่งผลงานประกวด
- ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โดยใช้ใบหญ้าแฝกเป็นส่วนประกอบในปริมาณไม่น้อยกว่า 70% โดยออกแบบภาพสเก็ตช์ผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุขนาด กว้าง ยาว และสูงของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถผลิตได้จริง พร้อมบอกเล่าแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Mood Board) ผลิตภัณฑ์ละ 1 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 3 บอร์ด ลงกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (36 x 48 cm.) แนวตั้งหรือแนวนอน และติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 พร้อมใส่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผลงาน และแรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด (ผลงานใดที่ไม่ได้ติดลงบนบอร์ดจะไม่ได้รับการพิจารณา)
- เลือก 1 หัวข้อ ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีหัวข้อดังนี้
  1. ของตกแต่งบ้าน (Vetiver Home Decor)
  2. แฟชั่น (Vetiver Fashions)

รายละเอียดการส่งผลงานประกวด
- รอบแรก  คัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 20 ทีม แบ่งเป็น ของตกแต่งบ้าน 10 ทีม และแฟชั่น 10 ทีม (19 ต.ค. 60)
- รอบสอง  ผู้สมัครที่เข้ารอบ 20 ทีม พรีเซนต์ภาพสเก็ตช์ผลิตภัณฑ์ ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม แบ่งเป็น ของตกแต่งบ้าน 5 ทีม และแฟชั่น 5 ทีม (20 ต.ค. 60)
- แจ้งชื่อผู้เข้ารอบ 10 ทีม (21 ต.ค. 60)
- เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝก ตั้งแต่การปลูกจนถึงการนำใบมาทำเป็นผลงาน (24 - 25 ต.ค. 60)
- รอบตัดสิน ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ต้องพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของทีม ต่อหน้าคณะกรรมการ
- หลังจบการประกวด ทีมที่ชนะเลิศของแต่ละประเภทต้องไปสอนการทำชิ้นงานของตนให้ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตและส่งขายได้

เงื่อนไขในการประกวด
- ข้อมูลในการสมัครต้องเป็นข้อมูลจริง และรายละเอียดผลงานต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ส่งผลงานทำผิดกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ทางคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินและขอคืนรางวัลได้
- ลิขสิทธิ์ผลงานที่ได้รับคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับร้านภัทรพัฒน์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เข้าประกวดอีก
- ระยะเวลาในการประกวด วัน เวลา และสถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทาง Facebook Page Siam Discovery : www.facebook.com/siamdiscovery

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอชิ้นงาน
- ถ่ายทอดผลงานที่ออกแบบมาได้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับ
- คุณภาพของชิ้นงาน สามารถนำไปใช้ได้จริง แข็งแรงและคงทน
- มีความสวยงาม ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์แบบ
- สามารถบอกรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการทำ วัสดุที่ใช้ งบประมาณการผลิต และสามารถให้ความรู้และสอนคนในชุมชน เพื่อต่อยอดอาชีพให้ชุมชนได้

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 80,000 บาท Trophy ผลงานการออกแบบจะได้รับการผลิต พร้อมวางจำหน่ายในร้านภัทรพัฒน์และสยามดิสคัฟเวอรี่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชมเชย : เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ – 16 ตุลาคม 2560 (นับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

สถานที่การส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานด้วยตนเองที่ สยามพารากอน ออฟฟิศการตลาด ชั้น 4A ฝั่งนอร์ท (ติดต่อฝ่ายการตลาด CSR)
หรือ
จัดส่งไปรษณีย์ ส่งถึง คุณสมัชญา ลิขิต (ฝ่ายการตลาด) ชั้น 4A บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 991 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (กรุณาระบุชื่อโครงการหน้าซอง)

สอบถามโทร. 02-610-8497 (ติดต่อคุณสมัชญา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร