PRIVACY POLICY

Last Update May 28,2016

PRIVACY POLICY (Website)

ข้อตกลงและข้อจำกัดความรับผิดในการใช้เว็บไซต์สยามดิสคัฟเวอรี่

  • ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการเข้าใช้เว็บไซต์สยามดิสคัฟเวอรี่ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ และโดยการที่ผู้ใช้บริการเข้าในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อจำกัดความรับผิดในการใช้เว็บไซต์นี้ทุกประการ
  • ทางเว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งสงวนสิทธิจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือว่าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ทันที และการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ภายหลังจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการ ได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแล้ว
  • ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้บริการปิดประกาศ (post) ใดๆ และ/หรือ รับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิด ศีลธรรมอันดี ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข่มขู่ หรือ ลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามปิดประกาศ (post) อัพโหลด (upload) หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา บนเว็บไซต์ สยามเซ็นเตอร์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน ภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้น
  • ผู้ใช้บริการอนุญาตให้สำนักงานฯ หรือผู้ใดก็ตามที่สำนักงานฯ เห็นสมควรทำการลบ แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่และ แจกจ่ายสิ่งใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์
  • ห้ามผู้ใช้บริการประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการโฆษณา ชวนเชื่อ ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากสำนักงานฯ ก่อน
  • ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมและเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น สำนักงานฯ หรือพนักงานของสำนักงานฯหรือ ตัวแทนของสำนักงานฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้อง รวมทั้งไม่รับประกันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์
  • บริการของเว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการตามสภาพและตามสถานะที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ใช้กับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการให้บริการ ส่งข้อมูลและคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมทั้งการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเพื่อเข้าใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้บริการรับทราบว่าทางเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีหมิ่นประมาทหรือการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือของบุคคลอื่น และความเสี่ยงในการรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดใดๆ ทั้งหมดตกอยู่กับผู้ใช้บริการเท่านั้น
  • ทางเว็บไซต์และผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดยทางเว็บไซต์สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหากเห็นว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้หรือหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด
  • ทางเว็บไซต์เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล (content) ที่ได้รับจากบุคคลที่สามและจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยซึ่งทางเว็บไซต์ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือข้อมูลดังกล่าว เหมือนเช่น ห้องสมุด สาธารณะหรือร้านขายหนังสือ ทั้งนี้ ความเห็น คำแนะนำ ข้อความ คำกล่าว บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ได้แสดงหรือจัดให้มีบนเว็บไซต์ นี้โดยบุคคลที่สามรวมทั้งผู้ให้บริการข้อมูลอื่นหรือผู้ใช้บริการเป็นของผู้เขียนและผู้แจกจ่ายรายนั้นๆ ไม่ใช่ของทางเว็บไซต์และทางเว็บไซต์ ไม่รับประกัน และ/หรือรับรองในความถูกต้องแม่นยำความครบถ้วน และความมีประโยชน์ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลนั้นเอง
  • หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆ โปรดติดต่อ Webmaster